Privacyverklaring en cookiebeleid

De privacyverklaring en het cookiebeleid van Stichting Overleg Onderwijs Arbeidsmarkt Theatertechniek (OSAT) zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze website. 

Inhoud:

Privacyverklaring

Gegevensverwerking

Doeleinden gegevensverwerking

Delen van informatie

Beveiliging en bewaartermijn

E-mail en nieuwsbrieven

Uw rechten

Datalekken

Beveiligingsverklaring

Social Media

Gebruik van Cookies

Stichting OSAT en andere websites

Vragen of klachten

Wijzigingen

Privacyverklaring

De Stichting Overleg Onderwijs Arbeidsmarkt Theatertechniek, hierna: OSAT, vindt het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze leden, bezoekers en gebruikers van onze website. We zien erop toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. OSAT verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Gegevensverwerking 

De volgende gegevens worden indien van toepassing bij OSAT opgeslagen:

 • Naam organisatie
 • Naam, voor en achternaam, medewerkers
 • Adres, postcode, woonplaats zakelijk
 • Land
 • Telefoonnummer(s),  zakelijk en privé
 • E-mailadres(sen), zakelijk en privé
 • Bankrekeningnummer zakelijk
 • Social URL’s
 • Indien van toepassing: soort OSAT lidmaatschap/type aangesloten organisatie
 • Indien van toepassing: gastgebruiker
 • Indien van toepassing: lidmaatschap werkgroepen

Doeleinden gegevensverwerking

De (persoons)gegevens worden door OSAT geregistreerd en uitsluitend gebruikt voor de doelstelling van Stichting OSAT: 

Het afstemmen van het aanbod van [theatertechnisch] onderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt; het monitoren van de arbeidsmarkt; het vinden van investeringsmogelijkheden casu quo de mogelijkheid kostbaar lesmateriaal ter beschikking te stellen; het verder ontwikkelen van het beroepsprofiel; het (doen) ontwikkelen van een kwaliteitsstructuur voor de branche theatertechniek; het (doen) ontwikkelen van eindtermdocumenten [kwalificatiedossiers]; het toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs door het stimuleren van interne kwaliteitsborging, certificering en door verantwoordelijkheid te nemen voor de examinering.

Indien u OSAT ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt dan wijzen we u er op dat u (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik van die gegevens door OSAT.

 • Doeleinden
  In de praktijk gebruikt OSAT de (persoons)gegevens van haar leden, aangesloten organisaties en gastgebruikers voor de volgende doeleinden: 

het versturen van een factuur en het afhandelen van uw betaling;

– uit te nodigen voor vakmeetings, vergaderingen, expertise bijeenkomsten, studiedagen en congressen die OSAT organiseert;

– te informeren over relevante ontwikkelingen omtrent  educatie, innovaties, deskundigheid,

professionaliteit, gezondheid, veiligheid en wetgeving;

– het versturen van een digitale OSAT-nieuwsbrief;

– uit te nodigen voor open, plenaire bijeenkomsten;

– uit te nodigen voor besloten werkgroep bijeenkomsten;

 • Wettelijke verplichting – Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving. 
 • Ledenadministratie – Wanneer uw organisatie zich aansluit bij OSAT, informeren wij u over uw lidmaatschap en geven daar uitvoering aan (uitnodigingen voor diverse vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten, innen contributie, et cetera). 
 • Levering producten en diensten Wanneer u producten en/of diensten van OSAT afneemt en u daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch of via onze websites) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
 • Contact Bij telefoongesprekken, via e-mails, of via een link die u aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap) die u van ons ontvangt leggen wij dit en de historie daaromheen vast. Dit is ook het geval wanneer u een contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of onderzoeken, contact opneemt via de website, inlogt op uw account, u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.
 • Belangenbehartiging en (markt)onderzoek Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen, de belangen van onze leden te behartigen en marktonderzoek te doen.
 • Nieuwsbrieven en e-mails Wij informeren u over onze (nieuwe) producten en diensten als u daarvoor toestemming heeft gegeven: rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld met campagnes via social media en zoekmachines. Toestemming geven gebeurt (impliciet) zodra u lid wordt of expliciet op andere wijze en/of momenten. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social mediaplatforms. Op deze platforms kunnen eventueel (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Voor zover OSAT voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij u die derde daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

Delen van informatie

OSAT deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OSAT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging en bewaartermijn

OSAT gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen OSAT toegang tot uw gegevens. OSAT bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden. 

E-mail en nieuwsbrieven

Als uw organisatie is aangesloten bij OSAT wordt uw e-mailadres gebruikt om informatie toe te sturen over uw lidmaatschap en over de door u afgenomen producten en diensten. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten en uitnodigingen en nieuwsbrieven van OSAT. Toestemming voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten, diensten in nieuwsbrieven kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in de toegezonden nieuwsbrief, via de “Mijn OSAT omgeving” of door te mailen naar info@osat.nl .

E-mailadressen van gastgebruikers worden gebruikt om informatie te sturen over (nieuwe) producten, diensten, uitnodigingen in nieuwsbrieven van OSAT, als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming voor het toesturen van deze informatie kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in de toegezonden nieuwsbrief of door te mailen naar info@osat.nl .

Uw rechten

Na een bepaalde periode wist OSAT persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Inzage – U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
 • Rectificatie en aanvulling – U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
 • Beperking verwerking – U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
 • Vergetelheid – U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
 • Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van OSAT en tegen profilering voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw rechten zwaarder wegen dan het belang van OSAT om uw persoonsgegevens te verwerken.

De bovengenoemde verzoeken kunt u via de mail richten aan het secretariaat (info@osat.nl), onder vermelding van ‘mijn privacy’. Per post kan ook: Stichting OSAT, t.a.v. secretariaat,  Herengracht 83, 1506 DN Zaandam. Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Datalekken

OSAT houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen aan info@osat.nl met uw naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

Beveiligingsverklaring

OSAT gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen. 

Social media

OSAT communiceert  via het web en (eigen) social mediakanalen met aangesloten organisaties, leden en bezoekers van onze website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en vragen te beantwoorden. Wij volgen daartoe het internet en social mediakanalen, zoals Facebook en Twitter. 

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat wij (persoons)gegevens vastleggen als wij deelnemen aan feeds, vragen beantwoorden of reageren op opmerkingen. Deze gegevens worden uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op social mediakanalen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@osat.nl .

Gebruik van cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door bezoekers meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van cookie-technologie. Cookies worden opgeslagen op bijvoorbeeld pc, laptop, tablet of smartphone. Niet alle cookies mogen zo maar worden opgeslagen.

->->Cookies<-<-

Stichting OSAT en andere websites

Op onze website en in berichten en nieuwsbrieven treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen of klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Richt u zich dan aan: Stichting OSAT, t.a.v. het secretariaat, Herengracht  83, 1506 DN Zaandam.  

Of mail naar info@osat.nl .

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan met de volgende link: https://autotiteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pesroonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

September 2019

Download deze privacyverklaring: privacy- en cookieverklaring OSAT